Què és la ramaderia i agricultura ecològica?

La ramaderia ecològica, a diferència d'altres sistemes productius anomenats "naturals" o " de pagès", està emparada pel Reglament Europeu N:834 / 2007 de la producció ecològica. A Catalunya el compliment d'aquest Reglament està inspeccionat i certificat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i s'identifica amb el seguent logotip:Principis bàsics:
- Produir aliments de màxima qualitat nutritiva, sanitària, mediambiental i social.
- Treballar de forma integrada amb l'ecosistema agrícola, de manera que es fomentin els cicles biològics naturals i es mantingui i millori la fertilitat de la terra al llarg del termini.
- Utilitzar productes i tècniques el més respectuoses possibles amb el medi, excloent tots aquells productes químics (fertilitzants químics, herbicides, pesticides, antibiótics, hormones, etc) que posen en perill la nostra salut i la del nostre entorn.
- Establir sistemes productius sostenibles, que fomentin l'utilització dels recursos renovables i minimitzin l'entrada de materies de fora de l'explotació.
- Vetllar pel manteniment de la biodiversitat i la conservació de les varietats i races autóctones, més ben adaptades a l'ecosistema agrícola.
- Proporcionar unes condicions optimes de benestar i sanitat animal que minimitzin l'estrés i permetin desenvolupar tots els aspectes del comportament innat dels animals.
- Crear un vincle entre el productor i els consumidor final que permeti al productor obtenir un preu just i al consumidor final una seguretat i confiança en la procedència, autenticitat i qualitat del producte.


Producció ramadera ecològica

El sistema de producció ramadera ecològica implica l'adopció d'una sèrie de criteris i tècniques generals, que es poden resumir en:

Origen del bestiar
El bestiar ecològic ha de néixer i créixer en explotacions ecològiques, tot i que a efectes de cria, podran portar-se animals no ecolgics a una explotació, en condicions específiques. Aquests animals i els seus productes es podran considerar ecològics després de superar un periode de conversió adequat.

Els animals existents a l'explotació a l'iniciar-se el periode de conversió i els seus productes es podran considerar ecológics després de superar aquest periode.

Práctiques i condicions
S'haurà de proporcionar un espai i unes condicions vitals suficients i adequades a la llibertat de moviments, suficient renovació d'aire, il·luminació, temperatura, i altres necessitats requerides per a cada tipus de bestiar.

El bestiar tindrà accés permanent a zones a l'aire lliure, preferiblement enherbades, sempre que les condicions atmosfèriques i l'estat del sòl ho permetin. El nombre d'animals serà limitat amb l'objecte de minimitzar el sobrepastoreig i la deteriorament, l'erosió i la contaminació del sòl causada pels animals i l'escampat dels seus excrements.

El bestiar ecològic es mantindrà, en principi, separat d'altres tipus de bestiar. Es reduirà al mínim el temps de transport dels animals, això com qualsevol tipus de patiment, inclosa la mutilació i el moment del sacrifici.

Reproducció
Per a la reproducció s'utilitzaran mètodes naturals, tot i que es permet la inseminació artificial. No es permet la inducció de la reproducció mitjançant el tractament amb hormones o substàncies similars, ni altres formes com la clonació o la transferència d'embrions.

S'escolliran les races adequades, el que contribuirà també a la prevenció de tot patiment i a evitar la necessitat de mutil·lar animals.

Alimentació
S'haurà de proporcionar una dieta equilibrada i ajustada a les necessitats i al metabolisme propi de cada tipus de bestiar i a cada etapa de creixement, sense forçar el seu temps natural de creixement o maduració.

Els aliments emprats procediran de cultiu ecològic i preferentment de la pròpia finca. Una part de la ració podrà contenir aliments en fase de conversió a l'agricultura ecològica.

S'evitarà l'ús de tota clase de substàncies que puguin modificar o alterar els processos fisiològics naturals del bestiar, o perjudicar la qualitat del producte final. Les matèries primes vegetals d'orígen no ecològic, les matèries primes d'orígen animal i mineral, els additius per a pinsos, això com determinats productes que s'utilitzen en nutrició animal o com a coadjuvants tecnolègics, només s'utilitzaran si han estat autorizats per al seu és en producció ecològica.

No es permet l'ús de factors de creixement ni aminoàcids. Els mamífers en fase de cria s'hauran d'alimentar amb llet natural, perferiblement materna.

Sanitat
La prevenció de malalties es basarà en la selecció de les races i les estirps, les pràctiques de gestió pecuària, els pinsos d'alta qualitat i l'exercici, càrregues ramaderes adequades i una estabulació apropiada en bones condicions higièniques.

Les malalties es tractaran immediatament per evitar el sofriment dels animals; es podran utilitzar medicaments veterinaris, inclosos els antibiótics, quan sigui necessari i sota condicions estrictes, quan l'ús de productes fitoterapèutics, homeopàtics i d'altres tipus no resulti apropiat; en particular s'establiran restriccions respecte als tractaments i al període d'espera.

Està permés l'ús de medicaments veterinaris immunológics i es permetran els tractaments lligats a la protecció de la salut humana o animal imposats sobre la base de la legislació comunitària.

Banner